OBCHODNÍ PODMÍNKY Bomby k tyči, s.r.o. platné od 1.11.2021
Preambule 


Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základně kupní smlouvy uzavřené (dále jen „Kupní smlouva“) mezi Bomby k tyči, s.r.o., (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného
Prodávajícím na adrese https://www.bombyktyci.cz/e-shop. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu Prodávajícího.


Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem (Kupujícím spotřebitelem) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považován také ten, jenž uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem je každý, kdo není pro účely těchto Obchodních podmínek spotřebitelem.
Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud toto jednání obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou
vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 
Kupující obdrží od Prodávající kopii těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží Kupující při převzetí zboží. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Obchodní podmínky a Reklamační řád v textové podobě.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
1. Kontaktní údaje Prodávajícího 
Název: Bomby k tyči, s.r.o.
Sídlo: Plachého 880/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 09315055
Zapsaná: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 39542
Telefon: +420 777 894 009
Email: jakub@koreis-brown.cz
Kontaktní adresa: Plachého 880/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.


Provozovna a místo pro osobní odběr:
Kolektiv Hub
Kopeckého sady 329/8
301 00 Plzeň 3

+420 770 169 091
hello@kolektivhub.cz
 
Provozní doba pro osobní odběr:
PO - PÁ 9.00 - 16.00
 
2. Informace
Informace o cenách zboží uváděných na internetových stránkách
https://www.bombyktyci.cz/e-shop provozovaných Prodávajícím jsou uváděné včetně všech daní a poplatků. Ceny jsou závazné s výjimkou zjevných chyb a platné v době odeslání objednávky Prodávajícím.  
Informace o přijímaných způsobech plateb jsou dostupné na stránce Platba a doprava.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na určení způsobu platby.
Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky.  
Kupující je při výběru zboží vázán nabídkou Prodávajícího a nemůže se od ní odchýlit.
V případě, kdy Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí (včetně jiných vlastností tohoto zboží), smlouva nevznikne. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím, jiné zboží může Prodávající dodat Kupujícímu pouze v případě, že se tak s Kupujícím předem písemně dohodne.
V případě přijetí plnění bez objednávky (nevyžádaného plnění) Kupujícím spotřebitelem, není Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu toto plnění vracet, ani ho o tom vyrozumět.
Samotné přijetí plnění se nepovažuje za přijetí nabídky.  
Prodávající vydá Kupujícímu bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy alespoň jedno vyhotovení. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Prodávající neumožňuje Kupujícímu ani třetí osobě přístup k uzavřeným Kupním smlouvám. 
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
 
3. Uzavření smlouvy 
Kupující může uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek s Prodávajícím tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží) vloží do „košíku“ buď jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je dále povinen zvolit způsob dodání zboží a způsobu platby.
Kupující je při vyplnění objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věta obdobně.
Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil. 
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím.
Kupující odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na jeho dodání. Prodávající po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím potvrzení o přijetí jeho objednávky.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamační řád.

Po uzavření Kupní smlouvy lze Kupní smlouvu měnit pouze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího při převzetím věci.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 
4. Doručování zboží 
Prodávající se zavazuje dodat zboží určené v kupní smlouvě Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního zboží uvádí Prodávající jinou dodací lhůtu, dodá Prodávající zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení objednávky. V případě, že Prodávající u zboží uvádí dostupnost zboží „skladem“, odešle toto zboží nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.
Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu určenou v Kupní smlouvě, včetně nákladů dodání zboží. Kupujícímu se doporučuje překontrolovat toto zboží při jeho převzetí.  
Doklady vztahující se ke zboží (zejména daňový doklad atd.) předá Prodávající Kupujícímu při převzetí zboží, v odůvodněných případech (např. při tech. potížích na straně na straně Prodávajícího) nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.
Na základě žádosti Kupujícího Prodávající v písemné formě potvrdí v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující tyto práva uplatnit (Reklamační řád).
Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v objednávce zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu na stránce Platba a doprava. Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu zboží závazně určit způsob jeho doručení.
V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto zboží, od Kupní smlouvy odstoupit či zboží vhodným způsobem prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 
 
5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) je Kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním zboží, odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Kupujícím
spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího v poslední den této lhůty.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Kupujícího spotřebitele na základě Kupní smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího spotřebitele, může mu Prodávající peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.
Jestliže Kupující spotřebitel zvolil při dodání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Kupující spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.  
Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.


Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:
1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;
4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu;
5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo
12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 

6. Práva a povinnosti z vadného plnění 
Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že je zboží bez vad. Pokud má převzaté zboží v době převzetí vady, zejména např. zboží nemá ujednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc obvykle používá, zboží není kompletní, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, zboží není v jeho odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, odpovídá za tyto vady zboží Prodávající.
Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Výše uvedené se neuplatní na vady zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo na vady vyplývající z povahy věci.
Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti věci. V ostatních případech má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.
V případě odstranitelné vady má Kupující spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
Pokud Kupující spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Prodávající není povinen nároku Kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo ji sám způsobil.


Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí u spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době. V případě, že je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu či v reklamě postupuje se podle ustanovení Občanského zákoníku o Záruce za jakost.
V této lhůtě je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
V případě oznámení vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má Kupující právo na:

1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
2. bezplatné odstranění vady opravou;
3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 

7. Vyřízení reklamace 
Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u Prodávajícího, příp. u jiné osoby určené Prodávajícím (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží. V případě, kdy Kupující uplatní některé z práv vadného plnění písemně nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Prodávající potvrdí v písemné formě Kupujícímu kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně v písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Formuláře ke stažení:
Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy).  
Prodávající je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí.
Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.   
Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS).
U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
 
8. Ochrana osobních údajů 
Kupující  odesláním objednávky uděluje v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jemu poskytnutých osobních údajů. Dále tím poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách. Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného
zájmu Prodávajícího.

Kupující může kdykoliv bezplatně Prodávajícímu sdělit, že si nepřeje dostávat další obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.
Kupující má právo být bezplatně informován ohledně údajů evidovaných Prodávajícím, dále má právo tyto údaje bezplatně měnit, omezit, případně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným
Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že byl Prodávajícím informován o svých právech plynoucích ze zpracování osobních údajů, zejména o právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na
Prodávajícího (viz kontaktní údaje uvedené výše). Kromě toho se Kupující může s podnětem nebo stížností obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
V případě registrace vlastního účtu Kupujícího na internetových stránkách Prodávajícího platí výše uvedené obdobně.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Další informace naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 
 
9. Řešení sporů 
Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.  
Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kupující spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi
Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).
 
Kupující spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).
 
10. Ostatní     
Záloha na zboží
V případě objednávky speciálního zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, Kupujícím může Prodávající požadovat úhrady zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

Dárky
V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vydat kromě vráceného zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.) včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Prodávajícího považováno jako bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Kupujícího možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši. 

Informace a poradenství
Prodávající sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.

Stížnosti
Kupující může veškeré své stížnosti a připomínky týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího nebo písemně zasláním na e-mailovou adresu: fcviktoria@fcviktoria.cz. V případě, že má stížnost obsahové náležitosti jako reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace podle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

Písemná komunikace
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují adresa provozovny nebo sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v objednávce.
Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2021.